Regulamin Usług Sprzątających

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług sprzątających przez Świetliki - firma sprzątająca, Leszek Sztefka, (dalej zwanej "Firmą") oraz prawa i obowiązki Klienta korzystającego z tych usług.

1.2 Usługi świadczone przez Firmę obejmują:

  • Sprzątanie ogólne domów i firm.(sprzątanie kuchni, łazienki, ścieranie kurzu, odkurzanie i mycie podłóg)

  • Mycie okien.

  • Inne usługi związane z utrzymaniem czystości, o których strony uzgodniły na piśmie lub w rozmowie ustnej

2. Zamówienia i Warunki Płatności

2.1 Zamówienia usług sprzątających należy składać telefonicznie, mailowo lub poprzez komunikator internetowy

2.2 Warunki płatności ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta. Płatność za usługi powinna być uregulowana bezpośrednio po jego zakończeniu gotówką lub na podstawie wystawionej faktury w terminie 7 lub 14 dni na wskazane konto Firmy.

3. Ceny Usług

3.1 Ceny usług są uzgadniane indywidualnie z Klientem i zależą od zakresu, rodzaju oraz częstotliwości świadczenia usług.

3.2 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

4. Wykonanie Usługi

4.1 Firma zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z umową zawartą z Klientem.

4.2 Klient zobowiązuje się zapewnić dostęp do pomieszczeń, które mają być sprzątane, oraz zapewnić dostęp do wody, odpływu kanalizacyjnego i gniazd elektrycznych, które są niezbędne do wykonania usługi.

5. Czas Realizacji Zlecenia

5.1 Czas realizacji zlecenia jest ustalany indywidualnie z Klientem. Firma zobowiązuje się do przestrzegania ustalonego harmonogramu.

6. Reklamacje

6.1 Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące jakości wykonanych usług w terminie 24 godzin od czasu zakończenia świadczenia usługi.

6.2 Reklamacje należy składać na piśmie, mailowo, lub poprzez komunikator internetowy wysyłając zdjęcia oraz podając dokładny opis reklamacji.

6.3 Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i poinformowania Klienta o podjętych działaniach.

7. Odpowiedzialność

7.1 Firma ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie świadczenia usług tylko w przypadku ich wyniknięcia z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania pracowników Firmy.

7.2 Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Klienta lub w wyniku siły wyższej.

8. Postanowienia Końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.2 Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane tylko na piśmie i wymagają akceptacji obu stron.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2023 roku i jest ważny do odwołania.